fbpx
Smalspåret i Hultsfred AB

Kallelse – extrastämma i SH 27/12

Med anledning av en tidigare inkommen motion där deltagarna på den ordinarie årsstämman yrkade på att kalla till en extrastämma, för att ta upp motionen, så kallas du som aktieägare i Smalspåret i Hultsfred AB nu till en extrastämma.

Förslag till dagordning:
Dagordning vid stäman 2019-12-27 kl 16 i Virserums station.
§ 1. Stämmans öppnande
§ 2. Val av ordförande vid stämman samt val av sekreterare
§ 3. Upprättande och godkännande av röstlängd
§ 4. Val av en eller två justerare
§ 5. Fastställelse av dagordning
§ 6. Prövning av om stämman har blivit behörigen sammankallad § 7. Motion enligt nedan
§ 8. Stämmans avslutande

Motionen i sin helhet:
Motion till Smalspåret i Hultsfred AB:s årsstämma 2019
Idag föreskriver SH:s bolagsordning 6 § ”För granskning av bolagets årsredovisning jämte räkenskaperna samt styrelsens förvaltning utses på ordinarie bolagsstämma, för tiden intill slutet av den ordinarie bolagsstämma som hålls under det fjärde räkenskapsåret efter revisorsvalet, en godkänd eller auktoriserad revisor med en revisorssuppleant.”
Det är numera inte ett krav att alla aktiebolag måste ha en auktoriserad eller godkänd revisor om de uppfyller vissa kriterier (kriterierna för att inte ha det anges på Bolagsverkets webbplats). Att ha en sådan innebär för SH:s del en årlig kostnad om cirka 25 000 kr, något som vi inte anser står i proportion till

nyttan. Istället skulle SH till exempel kunna utse två lekmannarevisorer.
Med anledning av ovanstående föreslår vi:
– Att styrelsen ges i uppdrag att se över och lämna förslag på hur granskning av bolagets årsredovisning jämte räkenskaperna samt styrelsens förvaltning, kan ske utan en godkänd eller auktoriserad revisor.
– Att styrelsen kallar till en extra årsstämma senast inom 6 månader för att besluta om ny bolagsordning.
Virserum 2019-06-16
Virserums vandrarhem AB